REGULAMIN

udostępniania dokumentów w RSM „Lokator”

Na podstawie art.81 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (z późniejszymi zmianami), art.93 §2 Ustawy prawo spółdzielcze z dnia16.09.1982r. ( z późniejszymi zmianami) oraz § 6 pkt. 1 i 2 Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, zwanej dalej Spółdzielnią ustala się ogólne formy i zasady udostępnienia informacji członkom RSM „Lokator” oraz w przypadkach w nim wskazanych osobom niebędących członkami.

§ 1.

1. Udostępnianie informacji następuje poprzez:

a) ogłoszenie na stronie internetowej Spółdzielni: (www.rsmlokatorlodz.pl),

b) udostępnienie na wniosek zainteresowanego członka lub osób niebędących członkami RSM „Lokator”, a posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni.

2. Udostępnianie informacji na wniosek następuje w siedzibie Spółdzielni, albo poprzez wysłanie informacji pocztą, doręczenie do rąk własnych lub pełnoletniego domownika.

§ 2.

 1. Członkowie mają prawo zaznajomienia się i otrzymania kopii następujących dokumentów:

  1) odpisów statutu i regulaminów,

  2) kopii uchwał organów Spółdzielni oraz protokołów z obrad tych organów,

  3) protokołów z lustracji,

  4) rocznych sprawozdań finansowych,

  5) faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

 2. Osoby niebędące członkami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu mają prawo do otrzymania statutu i regulaminów oraz uchwał organów Spółdzielni.

 3. Odpis statutu i regulaminów uchwalonych na jego podstawie członek Spółdzielni otrzymuje nieodpłatnie.

 4. Spółdzielnia jest uprawniona do usunięcia danych osobowych z udostępnianych dokumentów, w przypadkach wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883 ).

 5. Członek Spółdzielni ma prawo na wniosek otrzymać informacje o realizacji wniosków polustracyjnych.

§ 3.

 1. Zarząd może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5, jeżeli naruszyłoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesami Spółdzielni i przez to wyrządzi Sp-ni znaczną szkodę (art. 18 § 3 ustawy Prawo Spółdzielcze). Odmowa wymaga pisemnego uzasadnienia.

 2. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi może w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej odmowy złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Sp-ni do udostępnienia tych umów.

§ 4.

  1. Pisemny wniosek o udostępnienie dokumentów należy kierować do Zarządu Spółdzielni.

  2. Zarząd udostępnia dokumenty w terminie 21 dni od złożenia wniosku.

  3. Zaznajamianie się członka Spółdzielni z dokumentami odbywa się w obecności pracownika Spółdzielni, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

  4. Sporządzanie kopii dokumentów lub ich wydruków jest odpłatne, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.

  5. Wysokość opłat ustala uchwała Rady Nadzorczej.

§ 5

Zarząd Spółdzielni prowadzi Rejestr wniosków i udostępnianych dokumentów.

§ 6

 1. Przeglądanie, zaznajamianie się przez członka RSM „Lokator” z treścią dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5, odbywa się w siedzibie RSM”Lokator” w obecności pracownika.

 2. Jeżeli wniosek zainteresowanego dotyczy dokumentów Rady Nadzorczej RSM”Lokator”, Zarząd RSM „Lokator” informuje ( telefonicznie lub pisemnie) o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który może oddelegować członka Rady Nadzorczej do uczestniczenia w czynnościach, o  których mowa w zdaniu pierwszym.

 3. Z przeglądanych lub wyłożonych do wglądu dokumentów wymienionych w ust. 1 członek może sporządzać własnoręczne notatki. Niedopuszczalne jest stosowanie środków technicznych służących do powielania i/lub utrwalania przedłożonych lub wyłożonych dokumentów.

§ 7

 1. Osoba otrzymująca kopie dokumentów lub ich wydruki zobowiązana jest do pokwitowania zestawienia otrzymanych kopii lub wydruków na wniosku o wydanie dokumentów (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu ) zaś osoba zapoznająca się z dokumentami do potwierdzenia faktu zapoznania się z nimi (wniosek o wgląd w dokumenty stanowi załącznik nr 2 do regulaminu). Niezależnie od powyższego osoba, której udostępniono dokumenty do wglądu, lub której wydano ich kopie lub wydruki zobowiązana jest do złożenia w odpowiednim rejestrze, o których mowa wyżej – oświadczenia, w którym zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim nie będącymi członkami Spółdzielni treści tych dokumentów oraz, że nie użyje ich do działań na szkodę Spółdzielni.

 2. Powyższe nie dotyczy Statutu Spółdzielni i uchwalonych na na jego podstawie regulaminów.

§ 8

Za szkody i krzywdy, powstałe na skutek rozpowszechnia informacji zawartych w dokumentach wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 5, osoba która je otrzymała i udostępniła do rozpowszechniania ponosi odpowiedzialność prawną w szczególności odpowiedzialność cywilną i karną.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15 / 2009 z dnia 14.07.2009r.

i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Sekretarz Przewodniczący

Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1

do

Regulaminu udostępniania dokumentów

R S M „Lokator” zatwierdzonego uchwałą

Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 14.07.2009r.

Łódź, dnia ..............................

( Dane członka)

............................................

............................................

tel. ......................................

Zarząd RSM „Lokator”

w Łodzi, ul. Łagiewnicka 118

WNIOSEK

o wydanie kserokopii dokumentów

Zwracam się z prośbą o wydanie następujących dokumentów Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”:

Lp

Dokument

Ilość

Cel

Zakres: w całości/strony

Niniejszym oświadczam, że otrzymałem żądane dokumenty w dniu ..............................................

Jednocześnie zobowiązuje się do nieudostępniania osobom nie będącym członkami Spółdzielni treści tych dokumentów oraz, że nie użyje ich do działań na szkodę Spółdzielni.

Podpis ........................................

Załącznik nr 2

do

Regulaminu udostępniania dokumentów

R S M „Lokator” zatwierdzonego uchwałą

Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 14.07.2009r.

Łódź, dnia ..............................

( Dane członka)

............................................

............................................

tel. ......................................

Zarząd RSM „Lokator”

w Łodzi ul. Łagiewnicka 118

WNIOSEK

o wgląd w dokumenty

Zwracam się z prośbą o wgląd w następujące dokumenty RSM „Lokator”:

lp.

Dokument

cel

uwagi

Oświadczam, że w dniu ................................. uzyskałem wgląd w w/w dokumenty.

Podpis ......................................