Regulamin Rady Nadzorczej

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Lokator”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z póżn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

II. Skład Rady Nadzorczej

§ 3

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni obecnych w trakcie obrad oraz członków, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie złożoną do protokołu Zebrania. Do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej uprawnieni są wyłącznie członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu.

 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może zostać także wybrana osoba wskazana przez tę osobę prawną.

 3. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować oraz zostać w ważny sposób wybrane

osoby będące pracownikami Spółdzielni, a także członkowie, którzy nie przestrzegają

przepisów wewnętrznych spółdzielni RSM”Lokator”, zarówno porządkowych jak i

dotyczących obowiązków członków wobec spółdzielni, w szczególności zalegających

z opłatami za lokale oraz będących w sporze ze Spółdzielnią.

§ 4

Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się od następnego dnia po Walnym Zgromadzeniu następującym bezpośrednio po jej wyborze i kończy się z dniem Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od jej wyboru.

§ 5

 1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej

działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby

pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności

gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi

wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie

- 2 -

władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady

Nadzorczej.

§ 6

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
  1) zrzeczenia się mandatu,
  2) nieuczestniczenia w działalności Rady Nadzorczej,
  3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  4) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie.

 3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, do Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji wchodzi ten spośród członków, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów .

 4. Kadencja nowo wybranego członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu, w którym

miała się skończyć kadencja członka, który mandat utracił.

5. Ta sama osoba nie może być członkiem Rady Nadzorczej przez więcej niż 2 pełne

kolejne kadencje.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie rocznych planów gospodarczych,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych a także

wybieranie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań

gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez

Spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków

organów Spółdzielni i jej członków.

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, z

zastrzeżeniem, że w przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką na

zabezpieczenie zaciąganego przez Spółdzielnię kredytu na potrzeby danej

nieruchomości niezbędna jest pisemna zgoda większości członków lub osób

niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w

budynku na tej nieruchomości,

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych

oraz występowania z nich,

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności

wyniki lustracji, kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych

pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez

Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy

tych czynnościach; do reprezentowania tych czynności wystarczy dwóch

członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

- 3 -

9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni, jeżeli nie jest to zastrzeżone

do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu RSM”Lokator”,

10) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,

11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Spółdzielni,

12) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,

13) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub

wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

14) zawieszanie członka Rady Nadzorczej, który naruszył zakaz konkurencji.

Decyzję w zakresie uchylenia zawieszenia lub odwołania członka Rady

Nadzorczej w związku z naruszeniem tego zakazu podejmuje ten organ, który

go wybrał,

15) wnioskowanie do Zarządu Spółdzielni o sprzedaż spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów

Kodeksu postępowania cywilnego,

16) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez Związek Rewizyjny i

nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych,

17) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd kredytu lub pożyczki do wysokości

określonej przez Walne Zgromadzenie,

18) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni

w Sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie

uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni

wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać

stan majątku Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach.

Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia

w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.

 1. Organizacja Rady Nadzorczej.

§ 8

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą Przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.

 2. Zadaniem Prezydium Rady jest koordynowanie działalności Rady i Komisji oraz

wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

3. Rada Nadzorcza może powołać komisje stałe lub doraźne, ustalając zakres ich

działania i zatwierdzając regulaminy organizacyjne prac stałych komisji.

V. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie

jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje w celu ukonstytuowania się Rady,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie do 14 dni od daty wyboru.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady

Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie do 2 tygodni od dnia zgłoszenia

wniosku.

- 4 -

§ 10

Jeżeli w porządku obrad Rady Nadzorczej znajduje się sprawa wykluczenia lub

wykreślenia członka Spółdzielni, zainteresowany członek winien być zawiadomiony

pisemnie o czasie i miejscu posiedzenia. Jeżeli zainteresowany członek prawidłowo

powiadomiony nie przybędzie na zebranie, Rada Nadzorcza może podjąć wiążącą

uchwalę bez jego udziału.

§ 11

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie

Rady. Członek Rady Nadzorczej, który nie może brać udziału w posiedzeniu, winien

powiadomić o tym przewodniczącego lub jego zastępcę.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą

uczestniczyć z głosem doradczym oraz w celu złożenia wyjaśnień bądź

przedstawienia określonych materiałów członkowie Zarządu i pracownicy Spółdzielni

oraz inne zaproszone osoby.

§ 12

 1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli podjęte zostały w obecności co najmniej

połowy członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy i były objęte

porządkiem obrad.

 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady lub jego zastępcy prowadzącego zebranie.

 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych winny być podejmowane w

głosowaniu tajnym.

 1. W sprawach ważnych na żądanie co najmniej dwóch obecnych na posiedzeniu

członków Rady Nadzorczej przewodniczący zarządza głosowanie tajne a na

żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady głosowanie imienne.

 1. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.

 2. Sprawy, które pomimo umieszczenia ich w porządku obrad nie zostały rozpatrzone na posiedzeniu Rady, powinny być przeniesione i rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady.

 3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania sprawy będącej punktem porządku obrad ujawniono okoliczności uniemożliwiające podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie, Rada może określić najbliższy termin jej rozpatrywania.

 4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Rady, Rada Nadzorcza w uzasadnionych przypadkach może dokonać ponownego rozpatrzenia sprawy i zmienić poprzednio podjętą decyzję - jeżeli zaistniały nowe lub nieznane wcześniej okoliczności uzasadniające ponowne rozpatrzenie.

§ 13

Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez

obecnych na obradach członków Rady, po uprzednim przyjęciu protokołu przez Radę.

Załącznikami do protokołu są podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały

podpisywane przez obecnych na obradach członków Rady oraz inne dokumenty

rozpatrywane i przyjęte w trakcie obrad.

- 5 -

VI. Tryb wyboru i odwoływania członków Zarządu.

§ 14

 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z

nieograniczonej liczby kandydatów.

 1. Wyboru każdego z członków Zarządu dokonuje się oddzielnie.

 2. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje członków Zarządu większością uczestniczących w głosowaniu liczby członków Rady Nadzorczej, przy uczestnictwie co najmniej ¾ ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 15

Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy - w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

§ 16

 1. Wniosek o odwołania członka Zarządu może zgłosić każdy członek Rady Nadzorczej. Wniosek powinien być zgłoszony na piśmie przed posiedzeniem Rady z uzasadnieniem stawianych zarzutów i umieszczony w porządku obrad.

2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu, Rada Nadzorcza doręcza

zainteresowanemu na piśmie.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 17

1. Zarząd przechowuje i zabezpiecza protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z

załącznikami oraz realizuje wszelkie ustalenia i uchwały Rady, powiadania o nich

zainteresowane służby i strony, przechowuje i zabezpiecza materiały

/ korespondencja i dokumenty Rady/.

2. Korespondencja Rady podpisywana jest przez dwóch członków Prezydium Rady

Nadzorczej.

§ 18

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków RSM „Lokator” w dniu 22.06.2010r. uchwałą Nr 8/ 2010 i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.